Opis rekolekcji

Drukuj

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

 • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem

 • wydaje Ci się, że Go nie znasz lub znasz za mało

 • straciłeś sens swojego życia lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

Rekolekcje Eucharystyczne
Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:

 • teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;

 • liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy Świętej;

 • celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.

Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie.

Modlitwa O Uzdrowienie Wewnętrzne
  Weekend polega na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadczeniami.
Ta modlitwa jest najbardziej odpowiednia dla osób po REO, a przed „Uzdrowieniem wspomnień”.

Rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”
Jeśli….

 • tęsknisz za żywym doświadczeniem Bożej Miłości (przeżytym może na początku drogi nawrócenia),

 • trudno Ci zrozumieć cierpienie i pogodzić fakt jego istnienia z pewnością tej Bożej Miłości,

 • czujesz się bezradny wobec panoszącego się zła i narastających zagrożeń współczesnego świata,

 • masz problemy z chrześcijańską postawą przebaczenia i miłowania nieprzyjaciół,

 • „kult miłosierdzia Bożego” kojarzy Ci się jedynie z bardzo tradycyjną pobożnością,  typową dla osób starszych,

 • a może zaliczasz się do czcicieli Bożego Miłosierdzia.

… to znaczy, że te rekolekcje są dla Ciebie.
Inspiracją do ich powstania była kanonizacja s. Faustyny. Rekolekcje mają być nowym spotkaniem z miłością Bożą, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i przemiany życia. Są przeznaczone dla osób, które przynajmniej rok wcześniej przeżyły REO lub seminarium życia w Duchu Świętym. Rekolekcje mogą być szansą odnowy duchowej również dla tych, którzy przeżyli REO wiele lat temu.

Uzdrowienie wspomnień
Jeśli:

 • zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;

 • inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;

 • Twoje emocje sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;

 • czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;

 • nie umiesz przebaczyć;

 • masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują -

- te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych. Przez współpracę z Bożą łaską uczestnicy są prowadzeni przez Boga do przebaczenia osobom, które były przyczyną tych zranień. W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji, np. Katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, Oaza I stopnia.

Boże Drogi Zbawienia
Jeśli:

 • dziwią Cię pewne wydarzenia z Twojego życia i wydaje Ci się, jakby nie Bóg był ich Autorem;

 • wydaje Ci się, że stoisz w miejscu i nic się nie zmienia w Twoim życiu duchowym;

 • jeśli całe Twoje życie to jeden wielki chaos i trudno Ci dostrzegać w nim jakiś sens – prowadzenie;

 • jeśli chcesz pytać o najkrótszą drogę do świętości;

Rekolekcje te są refleksją nad historią życia Abrahama, Jakuba, Hioba, Jonasza i Narodu Izraelskiego, a także świętych – Augustyna, Ignacego Loyoli.
Interpretacja historii ich życia uczy nas rozumieć działanie Boga w naszym życiu, w wydarzeniach, sytuacjach dotychczas niezrozumiałych. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które wcześniej brały udział w REO (lub innego typu rekolekcjach ewangelizacyjnych) i w jakichś innych rekolekcjach (np. Eucharystycznych, Uzdrowienie wspomnień, …).

Być świadkiem nadziei
Jeżeli:

 • straciłeś pierwotną gorliwość,

 • inni ludzie zburzyli Twój wewnętrzny pokój,

 • ciągle szukasz coraz mocniejszych przeżyć w wierze,

 • trudno Ci odkryć do czego zaprasza Cię Pan Bóg,

 • potrzebujesz Bożej mocy,

 • chcesz na nowo odnaleźć Boga,

przyjedź na te rekolekcje. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które są już dłuższy czas w grupach Odnowy, przeżyły już wszystkie proponowane rekolekcje w naszej formacji (min. Uzdrowienie Wspomnień, Akceptację Siebie, Boże Drogi Zbawienia itp.) a doświadczają pustki, przeżywają wypalenie, nie wiedzą co z sobą zrobić, poszukują nowej drogi dla siebie.

Rekolekcje dla III wieku
Inspiracją tych rekolekcji był list Ojca Świętego Jana Pawła II „ Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku.” Ojciec Święty pisze: „Myślą ogarniam was, którzy przeżyliście już czasów wiele, to naturalne, że powracamy do przeszłości, aby dokonać swoistego bilansu. Takie spojrzenie wstecz pozwala na spokojniejszą i bardziej obiektywną ocenę ludzi i sytuacji, z jakimi zetknęliśmy się w życiu.” Rekolekcje będą czasem spotkania z Miłością Bożą, która towarzyszy stale życiu każdego człowieka, która prowadzi do umocnienia i daje nadzieję. Dar życia mimo towarzyszących mu trudów i cierpień jest zbyt piękny i cenny, aby się nim znużyć. Odkryj sens i wartość swego życia na nowo i zobacz jak wiele wspaniałych rzeczy Pan Bóg Ci jeszcze przygotował.

Stała Formacja
-to pogłębienie relacji z Bogiem i przygotowanie do przyjęcia chrześcijańskiego stylu życia poprzez modlitwę, służbę we wspólnocie, w pracy i w życiu osobistym. Formacja trwa przez cały rok. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu i trwają przez cały weekend. Na formację kieruje lider wspólnoty.

Formacja Animatorów, Formacja Liderów
-ich celem jest umocnienie postawy służby we wspólnocie, bycia animatorem, jak również umocnienie więzi z Panem Bogiem. Na rekolekcje kieruje lider wspólnoty.

Akceptacja siebie
- są podobne do rekolekcji Uzdrowienie wspomnień. Pomagają w pełni zaakceptować siebie i historię swojego życia. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji Uzdrowienie wspomnień, w których wzięły udział przynajmniej rok wcześniej.

Pojednanie z przeszłością
Rekolekcje są skierowane do osób dorosłych, które chcą pojednać się ze sobą i swoją przeszłością, i nabrać nowych sił do życia. Są też pomocne w rozeznawaniu swego powołania lub drogi życia, jeśli ktoś jej szuka Boga. WAŻNE: ponieważ rekolekcje są konfrontacją ze swoją przeszłością, nie mogą w nich brać udziału osoby, które leczą się lub leczyły psychiatrycznie, bo rekolekcje nie zastępują leczenia.


W szkole Ducha Świętego
Rekolekcje przeznaczone są dla liderów, animatorów i osób posługujących we wspólnotach (po rekolekcjach Uzdrowienie wspomnień) i skupiają się wokół tematów:
Miłość – Chcę, aby Bóg na nowo przekonał mnie o swojej Miłości.
Przemiana – Chcę odpowiedzieć na miłość Boga, a ponieważ grzech jest przeszkodą, proszę o łaskę uznania swej grzeszności i głębokiej przemiany.
Służba – Chcę wyrazić Bogu i ludziom swoją miłość, dlatego podejmuję konkretną posługę.
Do udziału w rekolekcjach zachęcamy tych, którzy:

 • pragną otwierać się na działanie Ducha Świętego nie tylko na spotkaniu modlitewnym, ale i w codziennym życiu,

 • zamierzają podjąć wysiłek pogłębiania relacji z Bogiem, pozwalając poprowadzić się Duchowi Świętemu,

 • doświadczają zniechęcenia w posłudze, „wypalenia”,

 • pragną uczynić rozeznawanie swoją stałą praktyką w życiu.


Żyć uwielbieniem
Jeśli pragniesz:

 • pogłębić relację z Jezusem

 • spojrzeć z pewnym dystansem na własne życie

 • obudzić życie wewnętrzne przez zaufanie i pokój

 • posiąść radość duchową

 • stać się CHWAŁĄ BOGA

- zapraszamy na rekolekcje „Żyć uwielbieniem”.
Rekolekcje – poprzez konferencje, rozważanie Słowa, rozmowy indywidualne – prowadzą do głębszego poznania Boga i zachwytu nad tym, co czyni dla dobra człowieka. Pomagają pełniej zrozumieć miłość i działanie Boga w codziennym życiu, motywują do stawania w bezinteresownym uwielbieniu niezależnie od okoliczności. W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przeżyli „Uzdrowienie wspomnień”.

Ćwiczenia Ignacjańskie
- są zasadniczą realizacją I tygodnia Ćwiczeń Ignacjańskich. Prowadzą poprzez konferencje, medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego. Pomagają także wejść na drogę drugiego nawrócenia, otwierają na postawę stałego nawracania się. Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie. W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego i uczestniczyły co najmniej rok wcześniej w Uzdrawianiu wspomnień. Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim dla uczestników i absolwentów Szkoły Animatora.

 

Źródło: http://odnowa.bialystok.pl

 

           logomkdd 

Copyright© 2014 Odnowa w Duchu Świętym Warszawa "Michael"